مراحل ساخت پراید

تصاویر: مراحل ساخت پراید

فردا
جهان نیوز - ۳۰ آبان ۱۳۹۴

تصاویری ذیل از مراحل ساخت پراید در کارخانه تبریز است.

منابع خبر
تصاویر: مراحل ساخت پراید فردا - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
مراحل ساخت پراید جهان نیوز - ۳۰ آبان ۱۳۹۴