برو بیرون ظالم/ عکس

برو بیرون ظالم/ عکس
شفاف
خبر آنلاین - ۳۰ فروردین ۱۳۹۰

بین الملل > خاورمیانه  - مردم یمن نمی توانند چشم خود را بر خون کشته شدگان و ظلم علی عبدالله صالح ببندند  

منابع خبر
برو بیرون ظالم/ عکس - شفاف - ۳۰ فروردین ۱۳۹۰