چرا ترکیه ایاصوفیه را از موزه به مسجد تبدیل کرده است؟

چرا ترکیه ایاصوفیه را از موزه به مسجد تبدیل کرده است؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ مرداد ۱۳۹۹
منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۵ مرداد ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۵ مرداد ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۵ مرداد ۱۳۹۹