تساوی هرنفین مقابل آیندهوون در حضور گوچی

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ مهر ۱۳۹۵
منابع خبر
تساوی هرنفین مقابل آیندهوون در حضور گوچی باشگاه خبرنگاران - ۱۰ مهر ۱۳۹۵