رویانیان در تمرین استقلال/ یک هفته دعوا ۲ ساعت بوسه!