سرخط
خبرنگار پرسید ایرانی ها می گویند هواپیما را سرنگون کرده اند آیا این مطلب را تکذیب می کنید. جی گارنر گفت ترجیح می دهم در این باره چیزی نگویم و مقامات مسئول سخن بگویند .