سرخط
گروه تروریستی داعش چند روز پیش با حمله به اردوگاه یرموک توانست بخش های زیادی از این اردوگاه را به کنترل خود درآورد.