سرخط
ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت که ساکت مدیر و سرپرست تیم ملی است.