دوستانی که امروز ازمستعمره شدن ایران توسط چین یا روسیه می‌گویند،آیا بعد از توافق با ۵ به علاوه ۱ نیز همین حرف را می‌زدند؟

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: دوستانی که امروز ازمستعمره شدن ایران توسط چین یا روسیه می‌گویند،آیا بعد از توافق با 5 به علاوه 1 نیز همین حرف را می‌زدند؟

موضوعات مرتبط: به علاوه روسیه گویند