بررسی ساز و کار‌های توسعه فعالیت‌های گردشگری در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی

خبرگزاری میزان - ۲۵ مهر ۱۴۰۰

سازوکار‌های قانونی در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری و توسعه فعالیت‌های گردشگری در نشست ستاد استانی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی بررسی شد

منابع خبر