ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»

ببینید | عصبانی شدن ترامپ و لحظه ترک برنامه مشهور «60 دقیقه»
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ آبان ۱۳۹۹دریافت ۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: دقیقه ترامپ مشهور لحظه

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۵ آبان ۱۳۹۹