سرخط
مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها گفت: اگر جامعه‌ای داشته باشیم که طول زندگی آنها توأم با بیماری باشد، کار زیادی نکرده‌ایم. اکنون سن امید به زندگی همراه با سلامت در کشور ما حدود ۶۳ سال است و ۱۰ سال با رقم مطلوب فاصله داریم.