سرخط
دولت لبنان روز چهارشنبه طرحی را برای حل بحران زباله در این کشور تصویب کرد. به موجب این طرح، شهرداری هر منطقه مسئول مستقیم تخلیۀ زباله های شهری محسوب…