سلامت روحی عامل تیراندازی زندان آباده تایید شد

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: سلامت روحی عامل تیراندازی زندان آباده تأیید شد