سرخط
تهران - ایرنا - پیشنهاد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی در خصوص حق تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید.