سرخط
ریاست اجرایی اعلام کرده که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی در چهارمین نشست مشترک‌شان بر سر تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی و مشورت در این بخش با یکدیگر به توافق رسیدند. این نشست‌ها به دنبال اختلافات بین سران حکومت وحدت ملی از سه هفته به این سو آغاز شده است.