بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400
خبر آنلاین

1- در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تعداد افراد واجد شرکت در انتخابات، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر بود.

2- از این تعداد ۲۸٬۹۸۹٬۵۲۹ در انتخابات شرکت کردند (48.8 درصد)

3- تعداد آرای آقای رئیسی، ۱۸٬۰۲۱٬۹۴۵ (62.17 درصد شرکت کنندگان در انتخابات و 30/39 درصد واجدان شرکت در انتخابات)

4- در انتخابات 1400 حدود 3.8 میلیون نفر رای باطله دادند (13درصد)

5- در دو دوره انتخابات 1392 و 1396 میزان مشارکت در انتخابات،72.9 درصد و 73.7 درصد بود. ( یعنی حدود یک و نیم برابر بیش از انتخابات دوره سیزدهم که رئیسی برنده آن بود)

همین.

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: بازخوانی چند عدد و رقم درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400