هجوم ۱۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای

هجوم 10 میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای
خدمت
تابناک -

طرحی را در شورای سه‌جانبه ملی در حال آماده‌سازی داریم که پس از نهایی شدن تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگا‌ه‌های اجرایی از پیمانکاری به قرارداد کاری با دستگاه مذکور تبدیل وضعیت داده خواهد شد

منابع خبر
هجوم ۱۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای تابناک -
هجوم ۱۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای خدمت -
هجوم ۱۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای فرارو -