حقوق یک وزیر در دولت سیزدهم چقدر است ؟

حقوق یک وزیر در دولت سیزدهم چقدر است ؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبلدریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: سیزدهم حقوق چقدر دولت