هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

حسینی پویا گفت: کارگران هفت تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست

منابع خبر