وظیفه عالم دینی در اندیشه امام خمینی (ره) برقراری حاکمیت دینی است

وظیفه عالم دینی در اندیشه امام خمینی (ره) برقراری حاکمیت دینی است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲دریافت ۴۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۹ شهریور ۱۴۰۰

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲