جستجو برای یافتن حیات فرازمینی در ستاره ای با فاصله ۹۴ سال نوری از زمین

یورو نیوز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

با وجود اینکه ستاره شناسان تقریبا اطمینان دارند که نشانه های یافت شده از سوی تلسکوپ رادیویی روسیه نمی تواند نشانه حیات فرازمینی باشد با این حال اخترشناسان کالیفرنیایی همراه با محققان روس به بررسی و رص

منابع خبر
شهرستان ابدانان دراستان ایلام تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
سقوط در گرداب مالستر (داستان صوتی) عصر ایران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵