بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)

بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۸ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰