بازدید رئیس جمهور از پتروشیمی خراسان شمالی

بازدید رئیس جمهور از پتروشیمی خراسان شمالی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۲ آذر ۱۳۹۹